Энергосберегающие технологии

Современные энергосберегающие технологии - использование ветра, солнца, воды и других источников энергии. Эффективное использование энергии - дело каждого! Энергонезависимость является сегодня насущным вопросом не только в масштабах стран и государств, но и в отдельно взятой семье. Использование современных теплоизоляционных материалов в строительстве и ремонте, применение альтернативных источников энергии, будь то ветроэлектростанции, солнечные батареи или другие разработки, а также экономное расходование привычных ресурсов на сегодня становятся просто необходимым условием выживания для большинства жителей нашей страны. Надеемся, что информация, представленная в данном разделе, поможет Вам.


ЗАКОН УКРАИНЫ Про энергосбережение

     ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 30, ст.283 )
     { Вводиться в дію Постановою ВР N 75/94-ВР від 01.07.94,       ВВР, 1994, N 30, ст.284 }
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами   N  783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274   N 2509-IV  ( 2509-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.278   N 3260-IV  ( 3260-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.126   N 3421-IV  ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 }
     Цей  Закон  визначає  правові,  економічні,   соціальні    таекологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднаньта організацій, розташованих на території  України,  а  також  длягромадян.
     У цьому Законі вживаються такі поняття:
     "енергозбереження"  -  діяльність  (організаційна,   наукова,практична,  інформаційна),  яка    спрямована    на    раціональневикористання та  економне  витрачання  первинної  та  перетвореноїенергії  і  природних  енергетичних  ресурсів   в    національномугосподарстві  і  яка  реалізується  з  використанням    технічних,економічних та правових методів;
     "енергозберігаюча  політика"  -  адміністративно-правове    іфінансово-економічне регулювання процесів видобування,  переробки,транспортування,    зберігання,    виробництва,    розподілу    тавикористання  паливно-енергетичних    ресурсів    з    метою    їхраціонального використання та економного витрачання;
     "паливно-енергетичні ресурси" - сукупність всіх  природних  іперетворених видів  палива  та  енергії,  які  використовуються  внаціональному господарстві;
     "раціональне використання  паливно-енергетичних  ресурсів"  -досягнення    максимальної        ефективності        використанняпаливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку технікита  технології  і  одночасному  зниженні  техногенного  впливу  нанавколишнє природне середовище;
     "економія  паливно-енергетичних    ресурсів"    -    відноснескорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється  узниженні їх питомих витрат  на  виробництво  продукції,  виконанняробіт і надання послуг встановленої якості;
     енергоефективні продукція, технологія, обладнання - продукціяабо  метод,  засіб  її  виробництва,  що  забезпечують раціональневикористання  паливно-енергетичних  ресурсів  порівняно  з  іншимиваріантами   використання  або  виробництва  продукції  однаковогоспоживчого    рівня   чи   з   аналогічними   техніко-економічнимипоказниками; ( Абзац восьмий преамбули в редакції Закону N 3260-IV( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     енергозберігаючі (енергоефективні)     заходи    -    заходи,спрямовані  на  впровадження   та   виробництво   енергоефективнихпродукції,  технологій та обладнання; ( Абзац дев'ятий преамбули вредакції Закону N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     енергоефективний  проект  - проект, спрямований на скороченняенергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем постачання,регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричноїенергії,  модернізація  огороджувальних  конструкцій та технологійвиробничих  процесів;  (  Преамбулу  доповнено  абзацом  згідно ізЗаконом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     енергетичний аудит   (енергетичне  обстеження)  -  визначенняефективності   використання   паливно-енергетичних   ресурсів   тарозроблення рекомендацій щодо її поліпшення; ( Преамбулу доповненоабзацом згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     менеджмент з    енергозбереження    -   система   управління,спрямована на забезпечення раціонального використання  споживачамипаливно-енергетичних   ресурсів;  (  Преамбулу  доповнено  абзацомзгідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     норми питомих  витрат  палива  та  енергії  -  регламентованавеличина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів  для  даноговиробництва,    процесу,   даної   продукції,   роботи,   послуги;(   Преамбулу  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3260-IV( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     прямі втрати    паливно-енергетичних    ресурсів   -   втратапаливно-енергетичних ресурсів поза технологічними  процесами  (виднераціонального   використання   паливно-енергетичних   ресурсів);(   Преамбулу  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3260-IV( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     марнотратне витрачання    паливно-енергетичних   ресурсів   -систематичне,  без  виробничої  потреби,  не  зумовлене   вимогамитехнічної  безпеки  недовантаження  або  використання на холостомуходу  електродвигунів,   електропечей   та   іншого   електро-   ітеплоустаткування;  систематична втрата стисненого повітря, води ітепла,   спричинена    несправністю    арматури,    трубопроводів,теплоізоляції   трубопроводів,   печей   і   тепловикористовуючогоустаткування;  недотримання   вимог   нормативної   та   проектноїдокументації щодо теплоізоляції споруд та інженерних об'єктів, якепризводить   до   зниження   теплового    опору    огороджувальнихконструкцій,    вікон,    дверей   в   опалювальний   сезон   (виднераціонального  використання  паливно-енергетичних  ресурсів);(   Преамбулу  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3260-IV( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичнихресурсів   -   прямі   втрати  паливно-енергетичних  ресурсів,  їхмарнотратне  витрачання   та   використання   паливно-енергетичнихресурсів  понад  показники  питомих  витрат,  визначених  системоюстандартів,  а до введення в  дію  системи  стандартів  -  нормамипитомих  витрат  палива  та енергії; ( Преамбулу доповнено абзацомзгідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
     "вторинні  енергетичні  ресурси"  -  енергетичний   потенціалпродукції,  відходів,  побічних  і  проміжних   продуктів,    якийутворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і  невикористовується в самому агрегаті, але  може  бути  частково  абоповністю  використаний  для  енергопостачання   інших    агрегатів(процесів);
     "нетрадиційні та поновлювані джерела енергії" -  джерела,  щопостійно  існують  або  періодично  з'являються  в   навколишньомуприродному середовищі у  вигляді  потоків  енергії  Сонця,  вітру,тепла Землі, енергії морів, океанів, річок, біомаси.
Энергоэффективный дом

Вы хотите жить как в Европе?
Благополучная Европа, потому и богата, что давно уже планомерно, начиная с отдельного жителя и заканчивая межгосударственными программами, экономит энергоресурсы. При этом речь идет  не только о снижении затрат, но и сохранении уровня комфорта. Прагматичные европейцы, рассматривают повышение энергоэффективности своих домов как долгосрочную и выгодную инвестицию. Ведь затраты на высокотехнологичные материалы, современные системы автоматизации и контроля энергопотребления окупаются в течение первых лет эксплуатации таких зданий и в дальнейшем позволяют экономить немалые средства.
Экоэнергетика

Энергия - это сейчас наиболее обсуждаемое понятие. Кроме своего основного физического содержания, оно имеет также экономические, технические, политические и другие аспекты.

Ученые предупреждают о том, что разведанные запасы ископаемого топлива при теперешних темпах роста энергопотребления иссякнут через 50-80 лет. Конечно, возможно перейти на другие источники энергии. Например освоить управляемый термоядерный синтез.

Экономичные обогреватели эколайн и пролайн

Длинноволновый инфракрасный обогреватель эколайн:

1. Прямоугольный металлический корпус покрытый жаростойкой краской.

2. Элементы крепления к потолку.

3. Низкотемпературный ТЭН.

4. Теплоизлучающая пластина — высокоточный анодированный профиль из алюминия.

5. Высококачественный теплоизолятор.

Принцип работы.

Температура ТЭНа выбрана так, что поверхность пластины, которая обращена к полу, нагревается до 250° С.

Биомасса как альтернативный источник энергии

Биомасса – это все возобновляемые за короткое время органические материалы. Это шестой по запасам из всех доступных источников энергии после угля, горючих сланцев, урана, нефти и природного газа. Биомассу обычно делят на две категории:

- Древесная биомасса. Эта категория включает лесоматериалы: необработанные, а также те которые остались от переработки дерево- и пиломатериалов; молодые деревья, которые быстро растут и посаженные специально для вырубки (ива, тополь).

- Не древесная биомасса. Это муниципальные и промышленные отходы, также продукты жизнедеятельности, которые остались после выращивания с/х животных, кроме того сюда относятся с/х, водные растения, зерновые, с которых остается много растительной части, которая пригодна для сжигания (кукуруза, свекла, рапс).

Еще Энергосберегающие технологии:    <   1   2   3   >   
   

Главная | Добавить статью | Реклама | Написать письмо
Администрация сайта не несет ответсвенности за размещенные материалы
все права на материалы статей принадлежат их авторам
если вы считаете что какие то статьи нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов.
Copyright © 2007 RemStroyBaza.ru