Стаття 10. Статутні органи об'єднання

Органами управління об'єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об'єднання.

 Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.

 Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об'єднання.

 Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об'єднання.

 Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх членів об'єднання.

 Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане членам об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

 Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

 До виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання відноситься:

·  затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;

·  обрання членів правління об'єднання;

·  питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності членів об'єднання;

·  затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

·  затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання;

·  визначення розмірів внесків та платежів членами об'єднання;

·  прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

·  визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів об'єднання і правління;

·  визначення обмежень на користування об'єктами, які перебувають у спільній власності об'єднання;

·  прийняття рішень про передачу в оренду об'єктів, які перебувають у спільній власності членів об'єднання, фізичним і юридичним особам;

·  затвердження угод про заснування товариств або участі у товариствах.

 За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.

 Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав членів об'єднання, погіршують умови використання майна або умови проживання.

 Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.

 Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.

 Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

 До компетенції правління відноситься:

·  підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

·  здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;

·  розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;

·  укладення договорів з суб'єктами підприємництва, які виконують роботи, надають послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;

·  ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;

·  скликання та організація проведення загальних зборів членів об'єднання або зборів представників.

 Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа членів об'єднання ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

 Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Комментарии [_Добавить комментарий_]

Читайте также
Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус

Стаття 16. Загальні права об'єднання

Стаття 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих повноважень

Стаття 3. Законодавство про об'єднання і асоціації

Стаття 9. Членство в об'єднанні

Стаття 18. Обов'язки об'єднання

Стаття 27. Страхування майна об'єднання

Стаття 7. Статут об'єднання

Стаття 12. Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу

Стаття 14. Права власника - члена об'єднання

Стаття 15. Обов'язки власника - члена об'єднання

Стаття 8. Статут асоціації

Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків

Стаття 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів у об'єднання

   

Главная | Добавить статью | Реклама | Написать письмо
Администрация сайта не несет ответсвенности за размещенные материалы
все права на материалы статей принадлежат их авторам
если вы считаете что какие то статьи нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов.
Copyright © 2007 RemStroyBaza.ru